Privacy & Disclaimer

Active Company Antwerp

Deze website is eigendom van Active Company vzw.

Contactgegevens:

    Draakplaats 1

    2018 Antwerpen

    E-mail: info@activecompany.be

Door de toegang tot en het gebruik van deze website, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De voltallige inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Active Company vzw.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Active Company vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks die inspanning kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal Active Company vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Active Company vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien je onjuistheden vaststelt op deze website, kan je de beheerder van de website contacteren via e-mail: webmaster@activecompany.be.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Active Company vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Active Company vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om Active Company vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Active Company vzw niet aansprakelijk worden gesteld.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Active Company vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

PRIVACY VERKLARING

1. Algemeen

Active Company vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Active Company vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat:

 • we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten als betrokkene omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Active Company vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Active Company vzw Draakplaats 1 2018 Antwerpen privacy@activecompany.be Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten, prospecten en leveranciers.

2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Active Company vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het aanbieden en organiseren van sport (o.a. wedstrijden, competities, events, …) (gerechtvaardigd belang);
 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond);
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming);
 • Het organiseren van opleidingen en bijeenkomsten: inschrijvingsadministratie (contractuele grond) en beschikbaar maken van een attest van deelname (gerechtvaardigd belang);
  • Promotie, PR en communicatie waaronder:
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang);
  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (mits toestemming);
  • Het beheren van de website (gerechtvaardigd belang).

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer;
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, registratie bij Sporta-federatie). We verzamelen geen contactgegevens via derden. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, boekhoudplatform);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …).

We geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde-ontvangers

We delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld).

Met deze partijen (derde-ontvangers) maken we de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Dit bv. in het geval van een wedstrijd in het buitenland.

6. Bewaartermijn

Active Company vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinde verschillen.

Active Company vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van het lidmaatschap of de samenwerking).

7. Beveiliging van de persoonsgegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Active Company vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

8. Je rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. We behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.

    Active Company vzw

    Draakplaats 1

    2018 Antwerpen

    E-mail: privacy@activecompany.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

    Drukpersstraat 35

    1000 Brussel

    Commission@privacycommission.be

10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Active Company vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30 november 2018.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden, en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.