De interne klachtenprocedure verloopt in twee fases:

  • De informele fase
  • De formele fase

1. De informele fase

Een lid die zich het slachtoffer acht van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag voor de aanvang, tijdens, of na het uitoefenen van een AC-sportactiviteit, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersoon hoort in eerste instantie het slachtoffer, geeft raad, organiseert opvang, hulp en bijstand aan het slachtoffer.

Op verzoek van het slachtoffer kan de vertrouwenspersoon eveneens proberen om het slachtoffer en de dader van het ongepaste gedrag te verzoenen en het nodige doen om het probleem op informele wijze aan te brengen bij de voorzitter.

2. De formele fase

Wanneer de bemiddeling geen resultaat oplevert of onmogelijk blijkt, kunnen de vertrouwenspersoon en de voorzitter op formeel verzoek van het slachtoffer de gemotiveerde klacht van het slachtoffer in ontvangst nemen.

Deze gemotiveerde klacht wordt opgenomen in een gedateerd document en bevat de verklaringen van het slachtoffer en de getuigen en, in voorkomend geval, het resultaat van de bemiddeling. Het slachtoffer en de getuigen ontvangen een kopie van hun verklaring.

 

Wanneer de formele klacht wordt ingediend bij de vertrouwenspersoon, dient de vertrouwenspersoon deze onmiddellijk over te maken aan de desbetreffende instanties.

De Raad van Bestuur is ertoe gehouden om adequate maatregelen te nemen om een einde te stellen aan het ongewenste gedrag.

 

Terug naar overzicht